Vietnamese English - Let's translate

1, Sống để bụng, chết mang theo.

2, Câu này đoán: Gái tham tài, trai tham sắc.

3, Chết trong còn hơn sống đục.

4, Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

5, Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
 
:x You all are good at this game....

Translate a joke this time then

Farmer Go Up City

Have a uncle farmer go up city play. On road go, uncle see a lot house high floor. Uncle stand again see a house very high that uncle never see. Suddenly, have a people youth go to front face uncle and say: "Grandfather old, want see house must pay money, one floor is five thousand. Grandfather saw how many floor?"
Uncle farmer stammer: "I new see father floor, here ten five thousand his."
When people youth went far, uncle farmer smile and say: "people city real stupid, body see six floor it no know; body profit ten five thousand, haha..."
 
Có mộ bác nông dân đi lên thành phố chơi. Trên đường đi, bác thấy rất nhiều nhà cao tầng. bác đứng lại nhìn một căn rất cao mà bác chưa thấy bao giờ. Đột nhiên, có một đám người trẻ đi lại trước mặt bác và nói: "ông nội già, muốn nhìn nhà phải trả tiền, một tầng thì 5000. Ông già xem mấy tầng rồi?"
Bác nông dân lắp bắp: "Tui mới nhìn 3 tầng, đây 15000 của ông."
Khi những người trẻ đi xa, bác nông dân cười và nói: "Những người thành phố ngu thật, mình nhìn 6 tầng nó dek biết; mình lời 15000 haha..."
 
Brother Four drunk last, call telephone for store pizza:
-"Hello, please knife for I a cake size medium"
-"Brother want we cut cake out do four, six good do eight?"
Brother Four pay lyric
-"Cut do four piece don't. strength I now do star eat six good eight piece!"

:) (anh Nhân got the last one right...well done...!!!)
 
Anh Tư say bét, gọi điện thoại cho hiệu pizza:
- Xin chào, xin giao cho tôi một bánh cỡ vừa
- Anh muốn chúng tôi cắt bánh làm tư, sáu hay làm tám
- Cắt làm bốn miếng ... làm sao ... sáu hay tám miếng
(ủa sao khó hiểu dữ)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
... Anh Tư trả lời:
Cắt làm 4 miếng được không, sức tôi bây giờ làm sao ăn 6 hay tám miếng!
 
"cắt làm bốn miếng thôi, sức tôi bây giờ làm sao ăn sáu hay tám miếng" ^_^
 
:) Brother Thread Love Body Sister

A brother youth come in a store ask grandmother boss:
-"Grandmother have sell card "brother thread love body sister" no?
-"Have"
-"Sell for I twenty female"
 
Anh chỉ yêu mình em

Một anh trẻ tuổi vào cửa hàng hỏi bà chủ:
_Bà có bán thiếp "Anh chỉ yêu mình em" không?
_Có
_Bán cho tôi hai mươi cái
 
:x Hiệp, you're awesome..!!!

Try this one: ;)

Dog New Marry
Have pair wife husband new marry. Night new kiss, grandfather husband sleeping suddenly hear grandmother wife giggle one self, grandfather husband ask:
-Have what sister smile?
-Sister miss lyric mother day old
-Mother sister say what? grandfather husband ask
-Mother say: "ugly, bad air same child have god it new marry"
 
Chó mới cưới

Có cặp vợ chồng mới cưới.Đêm tân hôn, ông chồng đang ngủ chợt nghe bà vợ cười khúc khích một mình,ông chồng liền hỏi:
_Có gì mà em cười?
_Em nhớ lời mẹ ngày xưa
_Mẹ em nói gì? ,ông chồng hỏi
_Mẹ nói: "Xấu xí,dở hơi như con có chó nó mới cưới"
 
;;) You're good at this game... =D>

Wait...

A grandmother pretty beautiful go rest cool. Change done pant shirt morning, grandmother see people servant push door go in give grade soul.
-"Brother should knock door" grandmother say, "If same I not change done pant shirt star?"
-"Grandmother relax soul" brother answer "I saw carefull, wait grandmother change done I new come in."
 
Đợi...
1 bà già xinh đẹp đi nghỉ mát. Thay xong quần áo buổi sáng, bà nhìn thấy người phục vụ đẩy cửa đi vào đưa bữa điểm tâm.
- "Anh nên gõ cửa", bà nói, "nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì sao?"
- "bà yên tâm", anh trả lời, "tôi đã nhìn kỹ, đợi bà thay đồ xong tôi mới đi vào."
 
=D> =D> :guitar: :drummer: :dazzler:

Story Love Kid

A uncle little six age talk with father uncle want marry aunt little house beside.
People father smile and talk:
-Like kiss is job very important. Child counted careful no?
-Careful!- uncle little answer- Children stayed one week in room child and one week in room aunt. House both two stay near, night child can go home if see sad.
-Story walk again is star?- People father ask
-Both two have bicycle three wheel, father don't worry!

Uncle little answer all questions one style mature. Finally, people father asks:
-Story child female is star? Behide when marry, people will must give-birth child, child know no?
-Children counted story that. Whenever wife child give-birth out fruit egg, child will step-on squashed straight.
 
Chuyện tình trẻ con
Một chú bé sáu tuổi nói với cha chú muốn cưới cô bé nhà bên.
Người cha cười và nói:
_Kết hôn là việc rất quan trọng.Con đã cân nhắc cẩn thận chưa?
_Cẩn thận!-chú bé trả lời-chúng con đã ở một tuần trong phòng con và một tuần trong phòng cô ấy.Nhà cả hai ở gần nhau,ban đêm con có thể về nhà nếu thấy buồn.
_Chuyện đi lại thì sao?-Người cha hỏi.
_Cả hai có xe đạp ba bánh,cha đừng lo!
Chú bé trả lời tất cả các câu hỏi một cách người lớn.Cuối cùng người cha hỏi:
_Chuyện con cái thì sao?Sau khi cưới,người ta sẽ phải đẻ con,con biết không?
_Con đã cân nhắc chuyện đó.Khi nào vợ con đẻ ra quả trứng,con sẽ ấp ngay.

Postscript:I am sorry for being absent during the last 10 days as preparing for the very important exams ;)
 
=D> You got them all right except for the last one

Khi nào vợ con đẻ ra quả trứng,con sẽ ấp ngay.
Khi nào vợ con đẻ ra quả trứng, con sẽ dẫm bẹp ngay /:)


I am sorry for being absent during the last 10 days as preparing for the very important exams ;)
Welcome back... :x How was your exams???
 
Problem Big Most b-)

Husband talk with wife: "Sister always bring picture brother with when go work, why?"
Wife: "when have problem, umbrella have difficult how, sister look in picture brother is problem that disappear."
Husband: "Sister see no? Sister see brother wonderful with sister how no?"
Wife: "Yes, sister see in picture and say: Cannot have problem thing bigger problem this"
 
Back
Bên trên