C#, ai không học sẽ phải hối hận !!!!!

C# thực chất là một ngôn ngữ được đúc kết, tập hợp hầu hết các tinh hoa của cả C++ lẫn Java. Không phải bỗng dưng mà M$ đổ hàng tấn tiền vào đó và đặt rất nhiều kỳ vọng vào tương lai của .NET. Nếu chú so sánh Java với c# thì nghe còn tạm chấp nhận chứ so C++ với C# thì đúng là hơi khập khiễng thật. Anh ko biết chú đã tìm hiểu sơ qua tí gì về C# và .NET chưa chứ C# thực sự là kết quả của sự giao phối giữa C++ và Java.
Nhu+~ng ca'i anh no'i nhu+ the^' ni` thi` co' ca'i y' nghi~a ri` o+? dda^y??? Nhu+~ng ca'i ni` em va`o site cu?a Microsoft em search 1 pha't ra ca? ddo^'ng ba`i ca ngo+.i, vie^.c ri` pha?i ddo+.i anh va`o no'i?? Va^'n dde^` la` giao thoa cho^~ ne`o?? Ti'ch ho+.p ddie^?m ma.nh cho^~ ne`o thi` chu+a tha^'y. Chi? tha^'y la` no' dda'nh ma^'t ddie^?m ma.nh cu?a C/C++ (flexibility & kha? na(ng la^.p tri`nh he^. tho^'ng ma.nh) ddo^`ng tho+`i dda'nh ma^'t ddie^?m ma.nh cu?a Java (cha.y tre^n nhie^`u he^. ma'y vo+'i nhie^`u OS kha'c nhau).
Cú pháp của nó về cơ bản là 90% giống Java chỉ sửa lại chút ngôn từ cho khỏi bị đụng hàng.
Va^'n dde^` la` o+? cho^~ cu' pha'p cu?a Java la.i du+.a tre^n C/C++. :))
+ Tạo ra một môi trường phát triển có độ tương thích đa cấu trúc rất cao. Bản thân nó có vô vàn công cụ, thư viện và dịch vụ giúp cho người dùng có thể tổng hợp, phát triển và xây dựng các ứng dụng dựa trên nhiều nền tảng ngôn ngữ, dữ liệu, cấu trúc và áp dụng cho dủ mọi hệ thống, đối tượng và mục đích khác nhau.
+ Nâng cao, chú trọng nhiều hơn tới vấn đề chuẩn hóa và đơn giản hóa các công đoạn của SDLC bằng việc cung cấp nhiều ứng dụng, công cụ giúp người dùng có thể dễ dàng keep track, maintain và debug các ứng dụng sau này.
+ Nâng cao tính kế thừa và khả năng đa hình của các đối tượng (object), giúp việc tổ chức phân công nhiệm vụ giữa các nhóm thiết kế, xây dựng, áp dụng và tập huấn (trainning) trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn ở những ứng dụng cớ lớn.
+ Làm giảm chi phí, độ phức tạp và thời gian phát triển các ứng dụng cỡ lớn từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm và giảm các chi phí duy trì và bảo dưỡng sản phẩm trong tương lai.
+ Một ưu điểm nữa cũng không thể không nói đến là tuy MS không bao giờ tiết lộ mã nguồn các sản phẩm của mình nhưng những tài liệu, giao diện, hướng dẫn phục vụ mục đích học tập và phát triển của nó luôn luôn rất hệ thống, visual, dễ đọc và thân thiện vì MS luôn ý thức được rằng đối tượng sử dụng của họ bao gồm cả tầng lớp không chuyên...
Nhu+~ng ca'i ni` (ngoa.i tru+` ca'i ve^` ti'nh ke^' thu+`a ra) thi` la` u+u ddie^?m cu?a IDE chu+' ko pha?i la` u+u ddie^?m cu?a ngo^n ngu+~ la^.p tri`nh. Ye^u ca^`u ba'c pha^n bie^.t ro~ giu+~a 2 ca'i. 2 ca'i no' kha'c nhau hoa`n toa`n. :))
How about these instructions:
00000000000000000001000000100101000000000000010101 00000000101010000100010000000000000000000000110000 00000100010000010000001000000010000010100101111111 111111111100001000000100000000000000000001

chú Hiếu cứ dịch thử sang C++ thì sẽ thấy rõ cái ngôn ngữ theo kiểu trên nó tân tiến hơn C++ cỡ nào . Và anh cũng đố chú viết được cái C++ program nào thực hiện cùng 1 việc mà khi compile ra nó nhỏ hơn hay giống y xì được như vậy
Bi gio+` the`ng ne`o thie^'u hard disk space?? Ngu+o+`i ta thie^'u la` thie^'u na(ng lu+.c xu+? ly' & ca^`n to^'c ddo^. xu+? ly' nhanh. Va`o dda^y xem benchmark cu?a 3 ngo^n ngu+~ C#, C++ & Java. Memory usage, Java luo^n chie^'m nhie^`u bo^. nho+' nha^'t & C++ luo^n chie^'m i't bo^. nho+' nha^'t. Co`n ve^` to^'c ddo^. thi` la.i 1 la^`n nu+~a, so vo+'i C++ thi` C# la` clear loser. Co`n ne^'u so sa'nh giu+~a C# & Java thi` pha?i nho+' la` Java chu+a bao gio+` la^'y to^'c ddo^. & ddo^. hie^.u qua? la`m ddie^?m ma.nh cu?a mi`nh, ddie^?m ma.nh cu?a Java la` o+? cho^~ cha.y dd.c tre^n nhie^`u OS & ne^`n pha^`n cu+'ng kha'c nhau. Ne^'u so vo+'i mu.c ddi'ch ni` thi` la.i 1 la^`n nu+~a C# va^~n la` clear loser.

Ne^'u ca'i benchmark tre^n chu+a ddu? thuye^'t phu.c thi` xem the^m ca'i ni`: http://www.osnews.com/story.php?news_id=5602&page=3
Nếu chú để ý có thể thấy những thằng gạo cội như Redhat miệng tuy vẫn hô hào open source nhưng cách làm ăn của nó thì chả khác gì MS là mấy....
Co`n ve^` ca'i ni`, ye^u ca^`u ba'c ti`m hie^?u ky~ ho+n ru`i ha~y no'i. The^' ne`o go.i la` ca'ch la`m a(n cu?a Red Hat ko kha'c ri` Windows?? Red Hat & ca? Mandrake (nay la` Mandriva) la` 2 trong nhu+~ng co^ng ty ddo'ng go'p nhie^`u nha^'t cho Linux no'i chung. Ne^'u anh no'i dde^'n vie^.c Red Hat bo? ho^~ tro+. Red Hat Linux dde^? la`m Red Hat Enterprise Linux la^'y phi' ba?n quye^`n ---> sai la^`m hoa`n toa`n. Red Hat ko ho^~ tro+. Red Hat Linux nu+~a, nhu+ng sau ddo' la.i la^.p ra Fedora Core project ---> hoa`n toa`n mie^~n phi' & community - based. Ngay ca? Red Hat Enterprise Linux, toa`n bo^. ma~ nguo^`n cu?a Red Hat Enterprise Linux cu~ng hoa`n toa`n mo+? ---> the^' mo+'i sinh ra nhu+~ng distros kie^?i CentOS, White Box,... Nhu+~ng distros ni` tha^.t ra la` Red Hat Enterprise Linux, ma~ nguo^`n cu?a no' & Red Hat Enterprise Linux gio^'ng nhau 99.99% (ddie^?m kha'c bie^.t duy nha^'t la` ca'i te^n). Red Hat ba'n la` ba'n support services chu+' ko ba'n pha^`n me^`m. Co`n Mandriva, co' ba?n pha?i tra? tie^`n & ba?n free, nhu+ng la.i 1 la^`n nu+~a ba?n pha?i tra? tie^`n gio^'ng he^.t ba?n free, chi? co' ddie^`u ba?n pha?i tra? tie^`n co' ke`m theo 1 so^' pha^`n me^`m & drivers ko free cu?a 1 so^' co^ng ty kha'c nhu+ nVIDIA, Intel,... & co' ke`m theo support.

Va? la.i, GPL cu~ng co' no'i ra(`ng, pha^`n me^`m open source ko co' nghi~a la` ba('t buo^.c pha?i free theo nghi~a tie^`n ba.c ---> nhu+~ng ri` Red Hat & Mandriva la`m cha(?ng co' ri` sai vo+'i GPL ca?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Nhu+~ng ca'i anh no'i nhu+ the^' ni` thi` co' ca'i y' nghi~a ri` o+? dda^y??? Nhu+~ng ca'i ni` em va`o site cu?a Microsoft em search 1 pha't ra ca? ddo^'ng ba`i ca ngo+.i, vie^.c ri` pha?i ddo+.i anh va`o no'i?? Va^'n dde^` la` giao thoa cho^~ ne`o?? Ti'ch ho+.p ddie^?m ma.nh cho^~ ne`o thi` chu+a tha^'y. Chi? tha^'y la` no' dda'nh ma^'t ddie^?m ma.nh cu?a C/C++ (flexibility & kha? na(ng la^.p tri`nh he^. tho^'ng ma.nh) ddo^`ng tho+`i dda'nh ma^'t ddie^?m ma.nh cu?a Java (cha.y tre^n nhie^`u he^. ma'y vo+'i nhie^`u OS kha'c nhau).

Va^'n dde^` la` o+? cho^~ cu' pha'p cu?a Java la.i du+.a tre^n C/C++. :))

Nhu+~ng ca'i ni` (ngoa.i tru+` ca'i ve^` ti'nh ke^' thu+`a ra) thi` la` u+u ddie^?m cu?a IDE chu+' ko pha?i la` u+u ddie^?m cu?a ngo^n ngu+~ la^.p tri`nh. Ye^u ca^`u ba'c pha^n bie^.t ro~ giu+~a 2 ca'i. 2 ca'i no' kha'c nhau hoa`n toa`n. :))

Bi gio+` the`ng ne`o thie^'u hard disk space?? Ngu+o+`i ta thie^'u la` thie^'u na(ng lu+.c xu+? ly' & ca^`n to^'c ddo^. xu+? ly' nhanh. Va`o dda^y xem benchmark cu?a 3 ngo^n ngu+~ C#, C++ & Java. Memory usage, Java luo^n chie^'m nhie^`u bo^. nho+' nha^'t & C++ luo^n chie^'m i't bo^. nho+' nha^'t. Co`n ve^` to^'c ddo^. thi` la.i 1 la^`n nu+~a, so vo+'i C++ thi` C# la` clear loser. Co`n ne^'u so sa'nh giu+~a C# & Java thi` pha?i nho+' la` Java chu+a bao gio+` la^'y to^'c ddo^. & ddo^. hie^.u qua? la`m ddie^?m ma.nh cu?a mi`nh, ddie^?m ma.nh cu?a Java la` o+? cho^~ cha.y dd.c tre^n nhie^`u OS & ne^`n pha^`n cu+'ng kha'c nhau. Ne^'u so vo+'i mu.c ddi'ch ni` thi` la.i 1 la^`n nu+~a C# va^~n la` clear loser.

Ne^'u ca'i benchmark tre^n chu+a ddu? thuye^'t phu.c thi` xem the^m ca'i ni`: http://www.osnews.com/story.php?news_id=5602&page=3

Hẹ hẹ anh thấy chú Hiếu suy nghĩ máy móc quá. Ngay như cách tư duy của chú là cứ thằng nào chạy nhanh hơn, kết quả benmark tốt hơn thì thằng đấy tốt hơn là anh thấy không ổn tẹo nào. Hay ngay như việc chú tách rời IDE với core engine/ compiling engine hay language structure lại là một cách tư duy nông dân nữa. Thực chất Bill Gate và Linux torvald có lẽ khác nhau cũng chỉ ở những cách tư duy như vậy mà một thằng là tỉ phú còn một thằng thì vẫn chỉ là thợ quèn. Tất nhiên anh cũng rất hiểu những lý luận và các khái niệm trực quan của chú về thế nào một ngôn ngữ lập trình tốt. Bản thân anh cũng đã từng một thời chết mê chết mệt delphi, c++ và nhìn java với thái độ coi thường. Đấy chẳng qua cũng chỉ là hệ quả của một sự đam mê, gắn bó sâu sắc với những gì mình đã dày công nghiên cứu, dày công tìm tòi. Cũng tựa như chả thằng nào muốn công nhận là người yêu của mình xấu hơn người yêu của thằng khác cả. Tất nhiên đam mê là tốt, và đã đam mê thì tất yếu phải có bias, phải có lòng tin mà đã có bias, có lòng tin thì tất nhiên là phải đấu tranh để bảo vệ lòng tin và quan điểm của mình. Điều này rất tốt, rất tích cực. Anh cũng phải công nhận rằng 100 thằng làm về IT thì 90 thằng lao động vì niềm đam mê vì những cảm xúc, tham vọng chinh phục, tìm tòi khám phá chứ không phải vì bất kỳ lợi lộc hay mưu cầu cá nhân nào hết. Hơn thế trong mọi vấn đề luôn luôn tồn tại rất nhiều quan điểm, lý luận, thông tin được quan sát và đánh giá trên vô vàn khía cạnh và góc độ khác nhau do vậy sẽ chẳng thể nào chỉ ngồi nói xuông mà biết được đúng, sai, hay dở. Anh vẫn còn nhớ cách đây khoảng gần chục năm, delphi là một hội chứng trong giới lập trình viên và sinh viên tin học. Ai cũng cho rằng nó là ngôn ngữ có cấu trúc linh hoạt, thông minh nhất mà không có ngôn ngữ nào có thể sánh kịp. Delphi có thể được dùng trong mọi mục đích từ viết virus cho đến OS, driver hay phát triển các ứng dụng cỡ lớn và java hồi đó chả là cái thá gì. Vừa chậm, cú pháp thì rườm rà ngay như cái instruction in ra màn hình của nó thôi cũng phải type mỏi cả tay chưa nói đến việc kiếm tài liệu thì quá hiếm. Tóm lại vào thời điểm đó chả ai nghĩ là Java lại có thể "tốt" hơn Delphi cả. Nhưng thực tế ngày nay đã chứng minh điều ngược lại, số lập trình viên đọc thông viết thạo delphi ngày càng ít đi trong khi số người biết về java thì càng ngày càng tăng lên. Đó là một thực tế không thể chối cãi. Và trong thời điểm hiện nay thì việc C# đang dần chiếm vị thế của C++ là một thực tế có thể quan sát được. Ở một số trường đại học, sinh viên các ngành như MIS hay E-commerce vốn không thật sự chuyên sâu về hệ thống được chuyển sang học C# thay vì C++. Tất nhiên là C# không thể nào thay thế C++ trong các khoa computer science hay computer engineering vì C# hoàn toàn ko có khả năng can thiệp sâu vào hệ thống hay giao tiếp trực tiếp với thiết bị cứng nhưng dấu hiệu đó ít nhất cũng cho thấy rằng c# sẽ dần thay thế c++ trong thị trường phát triển các ứng dụng thương mại. Còn tất nhiên C# không phải là ngôn ngữ được thiết kế để kế thừa 100% những tính năng và ưu điểm của c++ do vậy không thể nói rằng chỉ vì nó không giống c++ 100% nên nó kém hơn được...
Anh nghĩ cái khó nhất để có thể theo đuổi được nghề IT là phải luôn cập nhật và tự đổi mới kiến thức một cách thường xuyên. Không thể tu duy theo kiểu chỉ cần giỏi ASM, thuộc lòng machine language, thấu hiểu các ngõ ngách sâu sa của hệ thống là có thể thoái mái ngồi rung đùi được. Tất nhiên nếu đã có cơ bản rồi thì học những thứ khác cũng rất đơn giản nhưng cái khó là học để hiểu, để ứng dụng một cách hiểu quả chứ không phải học chỉ để biết rồi nghĩ là dễ, là kém mà không cần học đến nơi đến chốn. Và có lẽ cũng chỉ vì cái tư duy kiểu như vậy mà hầu hết sinh viên IT mới vào nghề luôn coi hacker, chọc ngoáy và phá hoại là những việc làm cao siêu, thể hiện được kiến thức và sự giỏi giang của mình trong khi đó lại không nhận ra rằng, con đường khổ luyện để leo lên đến đỉnh của sự đam mê, đạt được những thành tựu, làm ra những sản phẩm được thị trường chấp nhận lại là một con đường khác hẳn...
 
Hẹ hẹ anh thấy chú Hiếu suy nghĩ máy móc quá. Ngay như cách tư duy của chú là cứ thằng nào chạy nhanh hơn, kết quả benmark tốt hơn thì thằng đấy tốt hơn là anh thấy không ổn tẹo nào.
The^' ca'i tu+ duy, the`ng ne`o sinh code nho? ho+n la` the`ng ddo' to^'t ho+n cu?a anh ko go.i la` ma'y mo'c?? No'i tha(?ng ra la` chi? la` ly' su+. cu`n. 1 chu+o+ng tri`nh 20MB & 1 chu+o+ng tri`nh 10MB cu`ng ti'nh na(ng, chu+o+ng tri`nh 20MB cha.y nhanh ga^'p ddo^i chu+o+ng tri`nh 10MB thi` ngu+o+`i ta se~ du`ng chu+o+ng tri`nh 20MB chu+' ko du`ng chu+o+ng tri`nh 10MB.
Hay ngay như việc chú tách rời IDE với core engine/ compiling engine hay language structure lại là một cách tư duy nông dân nữa.
Ko the^? go^.p IDE & language va`o la`m 1. Language no' chi? la` ca'i chua^?n, co`n IDE thi` no' co' nhie^`u loa.i IDE kha'c nhau. Cu~ng nhu+ khi so sa'nh Linux & Windows ko the^? no'i Linux distros ne`o cu~ng luo^n ddi ke`m ca? chu.c nghi`n softs kha'c nhau ---> Linux nhie^`u ti'nh na(ng ho+n Windows dd.c. C/C++ no' chi? la` ca'i chua^?n dd.c dde^` ra, co`n implement the^' ne`o la` vie^.c cu?a compiler, mo^~i compiler la.i co' ca'ch la`m kha'c nhau, tu+` GCC dde^'n Intel dde^'n MS,... IDE cu~ng do ddo' ma` co' nhie^`u loa.i IDE kha'c nhau cho C/C++.
Thực chất Bill Gate và Linux torvald có lẽ khác nhau cũng chỉ ở những cách tư duy như vậy mà một thằng là tỉ phú còn một thằng thì vẫn chỉ là thợ quèn.
Ca'i ni` thi` anh ko ne^n no'i khi ko hie^?u ri`. MS la` 1 co^ng ty, ra^'t nhie^`u tha`nh pha^`n cu?a chi'nh sa?n pha^?m cu?a MS la` do MS mua la.i cu?a the`ng kha'c chu+' ko pha?i do MS la`m ra. Linus Torvalds thi` kha'c ha(?n, Linus Torvalds kho+?i dda^`u la` project la`m cho vui trong tru+o+`ng dh, no'i tha^.t, ca'i kernel ban dda^`u Linus ta.o ra, the`ng ne`o cha(?ng co' the^? la`m dd.c. Sau ni` no' lo+'n ma.nh cho bi gio+` la` vi` co' ha`ng nghi`n la^.p tri`nh vie^n kha'c nhau, mo^~i ngu+o+`i ddo'ng go'p 1 chu't. Linus ko the^? ddem co^ng su+'c cu?a ca? nghi`n la^.p tri`nh vie^n kha'c nhau ddem ddi ba'n cho rie^ng mi`nh dd.c. No'i ca'ch kha'c, Linus dd.c coi tro.ng vi` co' co^ng khai pha' chu+' ko pha?i co' co^ng pha't trie^?n.
Anh vẫn còn nhớ cách đây khoảng gần chục năm, delphi là một hội chứng trong giới lập trình viên và sinh viên tin học. Ai cũng cho rằng nó là ngôn ngữ có cấu trúc linh hoạt, thông minh nhất mà không có ngôn ngữ nào có thể sánh kịp. Delphi có thể được dùng trong mọi mục đích từ viết virus cho đến OS, driver hay phát triển các ứng dụng cỡ lớn và java hồi đó chả là cái thá gì. Vừa chậm, cú pháp thì rườm rà ngay như cái instruction in ra màn hình của nó thôi cũng phải type mỏi cả tay chưa nói đến việc kiếm tài liệu thì quá hiếm. Tóm lại vào thời điểm đó chả ai nghĩ là Java lại có thể "tốt" hơn Delphi cả. Nhưng thực tế ngày nay đã chứng minh điều ngược lại, số lập trình viên đọc thông viết thạo delphi ngày càng ít đi trong khi số người biết về java thì càng ngày càng tăng lên. Đó là một thực tế không thể chối cãi. Và trong thời điểm hiện nay thì việc C# đang dần chiếm vị thế của C++ là một thực tế có thể quan sát được.
Ko bie^'t la` o+? VN ngu+o+`i ta nghi~ the^' ne`o. Chu+' co`n tre^n thu+.c te^', tru+o+'c gio+` chu+a tha^'y ai no'i la` Delphi cha(?ng la` ca'i tha' ri` hay Java cha(?ng la` ca'i tha' ri` ca?. Mo^~i ngo^n ngu+~ co' lo+.i ddie^?m rie^ng, Delphi la` ngo^n ngu+~ cu' pha'p ddo+n gia?n, ro~ ra`ng ---> de^~ ho.c, de^~ la`m. Co`n Java thi` la` kha? na(ng vie^'t 1 la^`n cha.y mo.i no+i. C/C++ thi` la` flexibility. Co`n C#, ne^'u ko no'i dde^'n ca'i IDE, ma` no'i dde^'n ngo^n ngu+~ thi` C# dda'nh ma^'t kha? na(ng vie^'t 1 la^`n cha.y mo.i no+i cu?a Java, dda'nh ma^'t cu' pha'p ro~ ra`ng, de^~ ho.c, de^~ hie^?u cu?a Delphi, dda'nh ma^'t flexibility cu?a C/C++. Co`n lie^.u .NET co' bao gio+` vu+o+.t ma(.t dd.c C/C++ ko thi` ddo.c ba`i ni`: http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/04/3B9DD992/.
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
The^' ca'i tu+ duy, the`ng ne`o sinh code nho? ho+n la` the`ng ddo' to^'t ho+n cu?a anh ko go.i la` ma'y mo'c?? No'i tha(?ng ra la` chi? la` ly' su+. cu`n. 1 chu+o+ng tri`nh 20MB & 1 chu+o+ng tri`nh 10MB cu`ng ti'nh na(ng, chu+o+ng tri`nh 20MB cha.y nhanh ga^'p ddo^i chu+o+ng tri`nh 10MB thi` ngu+o+`i ta se~ du`ng chu+o+ng tri`nh 20MB chu+' ko du`ng chu+o+ng tri`nh 10MB.

Ờ chú lại không chịu đọc kỹ rồi. Thế theo chú machine language với C++ thì cái nào chạy nhanh hơn, cái nào flexible hơn? :)). Cái đấy chỉ là anh lấy ví dụ dựa trên cách nhìn của chú về cái gọi là nhanh , chậm hay flexible để chú thấy thôi. Chú học programming mà chỉ biết có mỗi chạy nhanh hơn, dễ hiểu hơn hay viết mỗi lần chạy mọi nơi thì mới chỉ là học chơi, học cho biết. Chú đã bao giờ phải thiết kế cả một project lớn với khoảng vài trăm classes và làm việc với một team khoảng vài chục người và viết khoảng vài chục trang documentation/user guide chưa? Chú có biết là thiết kế, viết 1 phần mềm theo đúng tiêu chuẩn phải trải qua những công đoạn nào không?.... C# hiển nhiên không phải là chạy siêu rùa lại càng không phải là khó đọc thậm chí ngược lại, anh thấy đọc code C# có phần nào còn hiểu hơn cả Delphi. Còn việc chênh lệch tốc độ vài ba ms so với thằng C++ chả nói lên được điều gì cả vì nếu thích nhanh thích flexible thì nta sẽ chơi ASM chứ cũng chả cần đến C++ làm gì.
Còn về vấn đề IDE thì chú lại quá sa đà vào những lý thuyết abc mang tính hình thức. Anh đảm bảo nếu chú làm được một cái IDE cho C++ tốt như cái của C# thì tương lai của C++ chắc sẽ rạng rỡ hơn nhiều đấy. Chú tuy thông minh giỏi giang nhưng vẫn cần quần áo đẹp, hàng hiệu thì mới cua gái được phải không nào. Và có khi nta kết chú vì chú ăn mặc sành điệu chứ nta cũng chả cần biết chú thông minh cỡ nào.

Ca'i ni` thi` anh ko ne^n no'i khi ko hie^?u ri`. MS la` 1 co^ng ty, ra^'t nhie^`u tha`nh pha^`n cu?a chi'nh sa?n pha^?m cu?a MS la` do MS mua la.i cu?a the`ng kha'c chu+' ko pha?i do MS la`m ra. Linus Torvalds thi` kha'c ha(?n, Linus Torvalds kho+?i dda^`u la` project la`m cho vui trong tru+o+`ng dh, no'i tha^.t, ca'i kernel ban dda^`u Linus ta.o ra, the`ng ne`o cha(?ng co' the^? la`m dd.c. Sau ni` no' lo+'n ma.nh cho bi gio+` la` vi` co' ha`ng nghi`n la^.p tri`nh vie^n kha'c nhau, mo^~i ngu+o+`i ddo'ng go'p 1 chu't. Linus ko the^? ddem co^ng su+'c cu?a ca? nghi`n la^.p tri`nh vie^n kha'c nhau ddem ddi ba'n cho rie^ng mi`nh dd.c. No'i ca'ch kha'c, Linus dd.c coi tro.ng vi` co' co^ng khai pha' chu+' ko pha?i co' co^ng pha't trie^?n.

Chính thế đấy, đấy chính là cái khác nhau giữa Bill và linus. Cùng có 1 cơ hội tương tự như nhau nhưng 2 thằng xử lý theo 2 hướng khác nhau dẫn tới 2 kết cục khác nhau. Bill theo tư bản còn Linus theo cộng sản.

Thôi nhìn chung quan điểm của chú thế cũng khá clear. Cứ để từ từ rồi quan sát, đời còn dài đi đâu mà vội.... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ chú lại không chịu đọc kỹ rồi. Thế theo chú machine language với C++ thì cái nào chạy nhanh hơn, cái nào flexible hơn? . Cái đấy chỉ là anh lấy ví dụ dựa trên cách nhìn của chú về cái gọi là nhanh , chậm hay flexible để chú thấy thôi.
Ko ai no'i dde^'n machine language o+? dda^y ca?. Va? la.i machine language co' the^? la` nhanh nhu+ng ko the^? la` flexible. Nhu+ dda~ no'i o+? tre^n, o+? dda^y ddang la` so sa'nh ngo^n ngu+~ no'i chung & C# dda'nh ma^'t ddie^?m ma.nh chu? ye^'u cu?a ca? 3 ngo^n ngu+~ C/C++, Java & Delphi. Nhu+~ng ca'i ddie^?m ma.nh ma` anh ne^u ra tu+` tru+o+'c dde^'n gio+` chi? la` ddie^?m ma.nh cu?a IDE. Ca'i ni` ddo.c phi'a du+o+'i.
Còn việc chênh lệch tốc độ vài ba ms so với thằng C++ chả nói lên được điều gì cả vì nếu thích nhanh thích flexible thì nta sẽ chơi ASM chứ cũng chả cần đến C++ làm gì.
Ne^'u anh chi.u suy nghi~ & la('ng nghe thi` anh dda~ ddo.c 2 ba`i benchmark em post o+? phi'a tre^n & anh dda~ tha^'y ro~ la` C/C++ ko pha?i chi? nhanh ho+n C# va`i ba ms ma` la` nhanh ho+n ga^'p 4 la^`n. Nghe anh no'i anh hay la`m projects lo+'n ma` 4 la^`n nhanh ho+n ve^` to^'c ddo^. anh coi la` cha(?ng la` ca'i ri` thi` ke^? cu~ng la. :))
Còn về vấn đề IDE thì chú lại quá sa đà vào những lý thuyết abc mang tính hình thức. Anh đảm bảo nếu chú làm được một cái IDE cho C++ tốt như cái của C# thì tương lai của C++ chắc sẽ rạng rỡ hơn nhiều đấy. Chú tuy thông minh giỏi giang nhưng vẫn cần quần áo đẹp, hàng hiệu thì mới cua gái được phải không nào. Và có khi nta kết chú vì chú ăn mặc sành điệu chứ nta cũng chả cần biết chú thông minh cỡ nào.
Co`n ve^` IDE. Tre^n Windows thi` ko no'i la`m ri`, vi` MS tu+` la^u dda~ co' y' ddi.nh bo? ha(?n C++ dde^? phu.c vu. lo+.i i'ch cho MS = ca'ch pha't trie^?n .NET --> ro~ ra`ng la` Visual C++ ko the^? = Visual Studio .NET. Nhu+ng ne^'u ko chi? no'i trong ca'i vo? MS, thi` co`n co' KDevelop, ca'i ddo' thi` pha?i ddo.c ba`i ni`: http://programming.newsforge.com/article.pl?sid=05/04/12/1357202. Nhu+~ng ai ca? ddo+`i chi? bie^'t dde^'n MS thi` ro~ la` chi? co' Visual Studio .NET la` nha^'t rui`. :)) DDo' la` so ve^` ddo^. de^~ su+? du.ng & ti'nh na(ng. Co`n ne^'u so ve^` hie^.u na(ng thi` Anjuta vu+o+.t ma(.t ca? Visual Studio .NET la^~n KDevelop.
Chính thế đấy, đấy chính là cái khác nhau giữa Bill và linus. Cùng có 1 cơ hội tương tự như nhau nhưng 2 thằng xử lý theo 2 hướng khác nhau dẫn tới 2 kết cục khác nhau. Bill theo tư bản còn Linus theo cộng sản.
Anh va^~n cha(?ng hie^?u ca'i ri` ca?

Ko pha?i Linus ko muo^'n thu+o+ng ma.i ho'a, ma` la` Linus ko the^? thu+o+ng ma.i ho'a. MS la` 1 tru+o+`ng ho+.p hoa`n toa`n kha'c:

1. MS ba('t dda^`u vo+'i MSDOS dda^`u 1980s. Lu'c ddo' pha^`n me^`m, pha^`n cu+'ng, ti'nh na(ng,... dde^`u cu+.c i't. Thi. tru+o+`ng OS co`n ra^'t i't alternatives, va? la.i MS-DOS cu~ng la` do MS mua la.i cu?a 1 la^.p tri`nh vie^n kha'c. Trong khi ddo' tho+`i ddie^?m Linux ra ba?n dda^`u tie^n la` na(m 1991, lu'c ddo' so^' lu+o+.ng pha^`n me^`m, pha^`n cu+'ng, ti'nh na(ng,... la` cu+.c lo+'n, ra^'t kho' dde^? 1 co^ng ty ne`o co' kha? na(ng ba('t dda^`u develop 1 OS from scratch va`o tho+`i ddie^?m ni` do tho+`i gian & chi phi' chu+' ddu+`ng no'i dde^'n chi? la` 1 sinh vie^n nhu+ Linus Torvalds tho+`i ddie^?m ddo'. Va? la.i, khi mo+'i ra nhu+~ng ba?n dda^`u tie^n Linux co`n ra^'t so+ khai, xe't ve^` ti'nh na(ng & hie^.u na(ng co`n ko the^? so sa'nh dd.c vo+'i ca'i OS na(`m tre^n 2 ddi~a me^`m bi gio+` va^~n ddem ra gia?ng da.y tre^n mo.i tru+o+`ng DH (Minix) nu+~a la` ca.nh tranh vo+'i ha`ng chu.c Unix - derivatives tho+`i ddie^?m ddo'.

2. FSF (http://www.fsf.org) cu~ng dda~ no'i free la` freedom chu+' ko pha?i free beer. Tu+'c la` ko ca^'m thu+o+ng ma.i ho'a, chi? co' ddie^`u thu+o+ng ma.i ho'a pha?i theo hu+o+'ng mo+? ---> co' the^? tha^'y ro~ Linus Torvalds cho.n theo GPL la` ko co' y' ddi.nh ca^'m thu+o+ng ma.i ho'a.

3. Tu+` (1) ---> ca'ch duy nha^'t dde^? Linus Torvalds pha't trie^?n Linux lu'c ddo' la` post le^n Usenet cho download free dde^? ngu+o+`i kha'c pha't trie^?n tie^'p. Co^ng su+'c cu?a Linus bo? va`o Linux ko ai no'i la` i't, nhu+ng cu~ng chi? la` 1 pha^`n ra^'t nho?, pha^`n lo+'n dd.c la`m bo+?i ha`ng nghi`n LTV kha'c. Linus ko the^? ddem co^ng su+'c cu?a ca? nghi`n la^.p tri`nh vie^n kha'c ddem thu+o+ng ma.i ho'a cho rie^ng mi`nh.

4. Tu+` (1) & (3) ---> Vie^.c release Linux du+o+'i GPL la` dde^? pha't trie^?n Linux & la` 1 trong nhu+~ng ca'ch duy nha^'t dde^? pha' the^' ddo^.c quye^`n cu?a MS cu~ng nhu+ ta.o ra the^' ddu+'ng cho rie^ng mi`nh chu+' ko pha?i Co^.ng Sa?n ri` o+? dda^y ca? Ne^'u Linus ko release Linux du+o+'i GPL thi` Linux dda~ ko co' co+ ho^.i le^n dde^'n version 1.0, chu+' ddu+`ng no'i dde^'n pha't trie^?n ma.nh nhu+ bi gio+`. Tre^n thu+.c te^', Linux hie^.n nay la` OS duy nha^'t co' kha? na(ng ca.nh tranh ma.nh me~ vo+'i Windows (I't nha^'t la` tre^n thi. tru+o+`ng server). Tha`nh co^ng cu?a Linux dda~ khie^'n 2 co^ng ty ha`ng dda^`u ve^` OS - Sun pha?i release Solaris open source - Novell mua la.i SuSE & pha't trie^?n Linux la`m sa?n pha^?m chi'nh chu+' ko pha?i Novell Netware nhu+ tru+o+'c. Nhie^`u co^ng ty cu~ng dda~ pha't trie^?n ra^'t ma.nh nho+` thu+o+ng ma.i ho'a Linux (Xandros, Linspire,...)
 
Hix, 2 đồng chí cãi nhau như kiểu, bạn A nhà cách trường 500m nên hàng ngày đi xe đạp, bạn B cách trường 5km nên đi xe máy, xong rồi hai bạn cãi nhau xe máy xe đạp cái nào lợi hơn.

Cái tên chủ đề, phải nói là, hơi bị lố bịch. Thế nào là "hối hận"?

Còn về ngôn ngữ lập trình, hồi trước mình thích C++, và rất ghét Java, vì đơn giản đi đâu cũng thấy già trẻ lớn bé kêu gào "yêu Java..." and shit like that, điều đáng nói ở đây là, phần lớn trong số họ, không phải dân chuyên nghiệp hay cao siêu gì. Nói chung như kiểu Java thành chuẩn mực, mốt của thế hệ trẻ, or shit like that :D Thế nhưng mà bây giờ, mình cũng dùng Java, cũng thấy nó hay phết và thỉnh thoảng dùng Java thay cho C++, ở những việc thích hợp. C# thì chưa xem qua, nhưng chắc cũng same shit.

Suy nghĩ của mình vẫn là học principles, các ngôn ngữ đều có chung một lối suy nghĩ cả, cách vận hành khác nhau nhưng well, same shit, học không khó. Lúc mình cần gì, thì nghiên cứu về cái đó, đi chơi với bạn gái thì đi xe máy, đi ra đầu đường mua cà thì đi xe đạp hoặc đi bộ thôi.

Mời các bác tiếp tục tranh luận.
 
Em tuy hiểu biết hơi nông cạn... nhưng xin mạn phép có ý kiến riêng: C# là 1 ngôn ngữ mới và em cũng rất thích dùng nó em cũng thích PHP,C++,Java... nhưng vấn đề ở đây lại ko phải là mấy cái khả năng của nó như anh Hiếu nói... mấy cái đó còn tùy vào mục đích sử dụng và cả platform...

Còn riêng về chuyện M$ thì em thấy có thể nhiều người ko thích M$... nhưng ko ai có thể phủ nhận những phần mềm + tài liệu của M$ là rất trực quan, dễ hiểu và có khả năng phổ biến kt sâu rộng chứ ko như mấy lão programmer cứ ngồi bên cái GPL trong khi (nói thật) mấy cái tài liệu được cung cấp nếu ko học(xin lỗi nói bậy) hộc c*t ra thì ko tài nào hiểu nổi...

Riêng về Linux thì công nhận là hay nhưng với người dùng PC với mđ giải trí, ... hoặc là newbie thì... xin nói thẳng: mua Linux về chỉ có vứt vô sọt rác...

Còn về tên cđ nghe đúng là lố bịch thật... Học ngôn ngữ trước hết phải xem là mình muốn làm j và có k/n làm j với nó...
 
Cái phần về ngôn ngữ lập trình thì anh đồng ý với chú.

Còn cái phần về Linux & MS:
Còn riêng về chuyện M$ thì em thấy có thể nhiều người ko thích M$... nhưng ko ai có thể phủ nhận những phần mềm + tài liệu của M$ là rất trực quan, dễ hiểu và có khả năng phổ biến kt sâu rộng chứ ko như mấy lão programmer cứ ngồi bên cái GPL trong khi (nói thật) mấy cái tài liệu được cung cấp nếu ko học(xin lỗi nói bậy) hộc c*t ra thì ko tài nào hiểu nổi...

Riêng về Linux thì công nhận là hay nhưng với người dùng PC với mđ giải trí, ... hoặc là newbie thì... xin nói thẳng: mua Linux về chỉ có vứt vô sọt rác...
Cái nì thì nó là vấn đề users chứ ko phải OS. Như anh đã nói ở các topic khác, trên Windows muốn xóa 1 file thì cứ mở Windows Explorer ra chọn file đó mà nhấn delete. Thế thì tại seo vào Linux lại ko click vào File Manager mà chọn tên file mà delete mà lại cứ cố phải vào terminal rm -fr <ten_file> cho nó pro?? Nói thẳng ra là cái chuyện thấy Linux khó dùng chỉ là chuyện với những người mới cài xong Linux mà muốn thành expert luôn thui. Bằng chứng là trên nì ít nhất có Nguyễn Đức Long & Đỗ Hồng Nam đã dùng Knoppix. Cá biệt đến cả cái đứa anh quen từ bé, cả đời chẳng bít máy tính là cái rì (Nguyễn Mỹ Hạnh - mod box điện ảnh) mà bi giờ nó cũng dùng qua 3 distros FC, SuSE & Mepis rùi. Ko có lý rì cái đứa ko bít rì về máy tính dùng được mà như chú lại thấy khó dùng cả.
 
Cá biệt đến cả cái đứa anh quen từ bé, cả đời chẳng bít máy tính là cái rì (Nguyễn Mỹ Hạnh - mod box điện ảnh) mà bi giờ nó cũng dùng qua 3 distros FC, SuSE & Mepis rùi. Ko có lý rì cái đứa ko bít rì về máy tính dùng được mà như chú lại thấy khó dùng cả.
tự nhiên vào đây chơi lại thấy có đứa nói xấu mình ... e hèm
 
Hí hí, nói về Linux thì, thẳng ra là người ta không thích dùng do thói quen sử dụng Windows (đặc biệt ở Việt Nam nhắc đến máy tính là nhắc đến Windows, 2 năm trước trở ra). Thế nhưng, tại sao lại phải dùng Linux? Hay hơn ở chỗ nào? Ừ thì blah bảo mật tốt :D nhưng người dùng thường không cần những cái đó, còn lại nếu mà "tự chui đầu vào giọ" (nhận email attachments không rõ nguồn gốc ...) thì có hệ điều hành 'thánh' cũng chẳng giúp được. Thật, Windows hay bỏ xừ! Đẹp nhá, chạy nhiều phần mềm nhá chơi game được nhá. Dùng Linux cứ thấy nó "hàng nội" lỏng lẻo kiểu gì ý 8-| Và cuối cùng, chẳng qua MS ở vị trí thứ nhất nên là đốt tượng bị công kích, bị tấn công nhiều nhất thôi. Đã là sản phẩm của con người, cái gì cũng có lỗi, khuyết điểm. Linux hay MacOS cũng vậy, chỉ là chưa được "khám phá", ít nữa cũng virus đầy ra chứ hay ho gì.
 
Windows hay chứ, nhưng phải ủng hộ thằng đối thủ cho nó bớt độc tài. Cứ phải cạnh tranh thì người dùng mới được lợi được mấy bác ạ.
 
Hí hí, nói về Linux thì, thẳng ra là người ta không thích dùng do thói quen sử dụng Windows (đặc biệt ở Việt Nam nhắc đến máy tính là nhắc đến Windows, 2 năm trước trở ra).

hờ, đúng rồi, ở VN nói đến OS là nói đến Windows. Nhưng mà căn bản nước mình chưa phải bỏ tiền ra mua phần mềm => xài cái gì chả được. Còn cứ phải chìa tay đưa tiền ra mua phần mềm thì chắc sang năm dân mình dùng Linux hết.

Đẹp nhá, chạy nhiều phần mềm nhá chơi game được nhá.

Mà nói là M$ Windows đẹp, thế X windows của Linux ko đẹp à? Windows chạy được nhiều phần mềm, chơi game được, Linux cũng chạy được nhiều phần mềm (có thể chạy được Windows trên Linux), cũng chơi game được. Lí do nhiều phần mềm chỉ chạy trên windows là vì windows phổ biến nhất => các phần mềm muốn nhiều người mua phải thích ứng với windows. Bây giờ phần mềm viết = java platform independent => M$ chả tẩy chay java bỏ xừ.

Hơn nữa, đa số các phần mềm chỉ chạy trên Windows (thường của M$) ko free => các bác nhà mình mà phải mua phần mềm thì chắc cũng chuyển sang open source hết thôi.

Dùng Linux cứ thấy nó "hàng nội" lỏng lẻo kiểu gì ý
Windows mua máy tính về đã được cài sẵn => chạy ngon là phải. Nhưng mà nếu chọc ngoáy gì máy rồi chạy tiếp cái windows ấy thì ... cũng lỏng lẻo lắm. Mà khi dùng Linux có lỗi gì vào code sửa được (hoặc đến hỏi pro sửa hộ ;;) ) chứ Windows thì cứ ngồi chờ dài dài ...


Mới dùng Linux được 4 tháng, trong đó có 3 tháng rưỡi Hiếu dùng hộ => chỉ phát biểu được thế thôi :)
 
Thế nhưng, tại sao lại phải dùng Linux? Hay hơn ở chỗ nào? Ừ thì blah bảo mật tốt nhưng người dùng thường không cần những cái đó, còn lại nếu mà "tự chui đầu vào giọ" (nhận email attachments không rõ nguồn gốc ...) thì có hệ điều hành 'thánh' cũng chẳng giúp được.
Vớ vẩn. Vấn đề của Windows nằm ở ActiveX của IE & cách quản lý users & accounts. Số lượng virus cho Linux hiện nay chỉ có khoảng vài chục (so với hàng nghìn cái có thêm mỗi ngày của Windows). Thêm vào đó nữa, trên Linux, miễn seo ko login với root account (mà nhiều distros mới bi giờ cũng ko cho login với root account - (K)Ubuntu) ---> có bị virus nó cũng chỉ ảnh hưởng đến 1 thư mục duy nhất.
Thật, Windows hay bỏ xừ! Đẹp nhá, chạy nhiều phần mềm nhá chơi game được nhá.
Bác đã bao giờ dùng Linux chưa đấy?? Vào ddth mà xem toàn những designers nổi ở VN khen lấy khen để cái giao diện KDE trên Linux: http://ddth.com/showthread.htm?t=60921. Linux được cái muốn đẹp cũng được mà muốn nhanh cũng được. Chứ ko bị giới hạn như Windows. Linux cũng ko phải là ko chơi games được, mà là ít games cho nó (thực ra là có khá nhiều, nhưng game nèo cho Linux thì sẽ được port ra Windows chứ ko cục bộ như games Windows), tuy nhiên ngay cả games cho Windows, những games phổ dụng hầu hết đều có thể chơi qua Cedega.
Dùng Linux cứ thấy nó "hàng nội" lỏng lẻo kiểu gì ý Và cuối cùng, chẳng qua MS ở vị trí thứ nhất nên là đốt tượng bị công kích, bị tấn công nhiều nhất thôi. Đã là sản phẩm của con người, cái gì cũng có lỗi, khuyết điểm.
Ko phản đối cái rì cũng có lỗi, vấn đề là lỗi như thế nèo, tầm ảnh hưởng ra seo.
 
Ủa...
Em tưởng đang tranh luận mấy cái C# và .NET + mấy ngôn ngữ lập trình cơ mà...
Sao lại sang cả Linux+Windows rồi lại sang cả M$ zậy 8-}
 
^^ . Vấn đề muôn thủa, động vào là nổ ý mà. ^^

Nói công bằng mà nói dễ dùng với tốt hơn thì Windows dễ dùng và tiện dụng hơn nhiều, (tốt thì không dám nói). Các bác cứ nghĩ mà xem, một thằng Free một thằng cả trăm $, không dễ dùng với thuận lợi hơn thì chắc nó bán cho ma ^^ . Thế lực nó cũng mạnh hơn nên nhiều cái muốn dùng thì phải theo nó, chứ các bác muốn xưng gamer chuyên nghiệp mà chỉ dùng Linux thì em nghe hơi vô lí. Các bác toàn dân giỏi tin học cũng phải nghĩ cho dân đen tí chứ, em gặp cái BSOD đến CtrlAltDel còn chả biết các bác bảo gặp lỗi thì code này code nọ bọn em chịu thua.

Nói chung cái nào cũng hay cả, các bác cãi nhau làm gì. Chuyện đẹp xấu thì giao diện thay đổi được, thay icon vào thì thằng nào chả đẹp. ^^ Em ủng hộ cả hai, vì Linux nó free nên phải ủng hộ. Chứ bây giờ Windows mà free nốt thì ....
 
Các cô các chú thích độp nhỉ? Anh đang nói đến những điểm hay của Windows qua con mắt của người dùng nghiệp dư, hoặc những người chỉ biết Word/Excel và YM, cho nên mấy lời giải thích của cô Hạnh thì những người thế kia ai cần biết làm gì? :D Mà Java chạy phần mềm chậm như rùa, chưa ngon = C++ được đâu.

Còn chú Hiếu, chú nghĩ sao nếu, Bill Gates (ví dụ cho vui) chơi "underground" bằng cách train programmers và virus writters tập trung vào tấn công Linux. Tất nhiên "Vỏ quít dày có móng tay nhọn", cũng như có virus thì sẽ có anti-virus, nhưng lúc đó Linux cũng sẽ bộc lộ các sơ hở ngay ;) vì Open-Source hay không, nó cũng chỉ là sản phẩm của 'Con Người'.

Ko phản đối cái rì cũng có lỗi, vấn đề là lỗi như thế nèo, tầm ảnh hưởng ra seo.

Câu này đúng, nhưng chẳng giải thích được vấn đề chính. Nếu đa số người dùng sử dụng Linux, rồi bị virus, thì Linux cũng sẽ nhận được nhiều lời phàn nàn. Ở đây không thể so sanh tuyệt đối là W hay L tốt hơn, mà cái nào đang được sử dụng nhiều nhất, cái nào đang là 'nhân vật chính'.

Mặc các bác các cô các chú cãi nhau, pro lẫn không pro. Tôi dùng Linux trên lớp với những thứ cần thôi, dùng Windows là chủ yếu. Không có quan niệm sùng bái cái nào cả (mặc dù phục và ngưỡng mộ Bill Gates, cho rằng những người 'nói xấu' ông ý là bọn dở hơi rỗi hơi :D), và sử dụng theo yêu cầu hoặc/và thói quen.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói công bằng mà nói dễ dùng với tốt hơn thì Windows dễ dùng và tiện dụng hơn nhiều, (tốt thì không dám nói).
Các cô các chú thích độp nhỉ? Anh đang nói đến những điểm hay của Windows qua con mắt của người dùng nghiệp dư, hoặc những người chỉ biết Word/Excel và YM
Cứ đọc lại ở trên, những đứa ko bít rì về máy tính (sự thật là Ctrl-Alt-Del cũng ko bít ấn mỗi khi bị BSoD) như NMH mà còn dùng được thì chẳng lý rì là khó sử dụng cả. Thêm vào đó nữa, cũng như đã nói ở trên. Vấn đề là ở người dùng, các bác dùng Windows cứ click vào tên file rùi ấn delete để xóa file, nhưng vào Linux thì các bác cứ thích ở terminal rùi rm -fr <ten_file> cơ trong khi Linux cũng có thể click vào tên file mà ấn delete được, xong rùi lại đi kêu Linux khó sử dụng. :)) Mặc dù cái nì ít người bít, Mac OS của Apple cũng có kernel dựa trên Darwin OS đấy ạ, Darwin OS lại là 1 *BSD OS, cuối cùng cũng từ *nix mà ra cả, nó cũng chẳng xa Linux là bao đâu. Mặc dù Mac OS có đầy đủ các tính năng quan trọng của *BSD, thế nhưng chưa có ai nói Mac OS khó dùng cả, thậm chí nó còn dễ dùng hơn cả Windows. Đấy là vì chẳng có ai bít Mac OS thực ra cũng là *BSD, chẳng ai hơi đâu chui vào ngõ ngách tìm hiểu. Linux thì từ lâu mang tiếng là OS for geeks --> các bác cứ tự làm khó mình rùi đi kêu Linux khó sử dụng.
Còn chú Hiếu, chú nghĩ sao nếu, Bill Gates (ví dụ cho vui) chơi "underground" bằng cách train programmers và virus writters tập trung vào tấn công Linux. Tất nhiên "Vỏ quít dày có móng tay nhọn", cũng như có virus thì sẽ có anti-virus, nhưng lúc đó Linux cũng sẽ bộc lộ các sơ hở ngay vì Open-Source hay không, nó cũng chỉ là sản phẩm của 'Con Người'.
Hẹ, có vẻ như bài trước post ra hơi bị thừa nhỉ?? Các bác ko ai chịu đọc cả. Lỗ hổng nặng nhất của MS nằm ở ActiveX (Firefox nhanh, ổn định & bảo mật hơn hẳn IE mặc dù cả Firefox & IE đều có thể chạy trên Windows). 1 phần nữa là do cơ chế quản lý users của Windows (Longhorn đang định bắt chiếc Linux cái nì), ở Linux, ngay cả khi bác có bị hàng nghìn con virus 1 lúc đi nữa, nó cũng ko ảnh hưởng ra khỏi 1 thư mục được (nếu ko login = root account) ---> ngay cả bi giờ số virus của Linux có nhiều gấp 10 lần Windows thì Linux vẫn cứ là bảo mật hơn Windows thui. Hơn nữa, theo thống kê của NetCraft (http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html), số lượng server sử dụng Linux chiếm đến 70%, trong khi Windows chỉ hơn 20%, vậy tại seo theo cái lý luận của bác, ngay cả trên thị trường server, Linux vẫn bảo mật hơn hẳn?? Nói thẳng ra là Windows chẳng cần train programmers hay virus writers rì cả, thèng nèo chẳng có khả năng viết, mỗi con virus cùng lém có vài chục KB, chẳng ai người nể phục rì cái thèng viết virus đâu, viết virus chỉ là trò của script kiddies, bi giờ bác viết 1 chương trình vài dòng xóa 1 file nèo đó trong thư mục Windows là bác cũng vừa viết được con virus rùi đấy. :))
Câu này đúng, nhưng chẳng giải thích được vấn đề chính. Nếu đa số người dùng sử dụng Linux, rồi bị virus, thì Linux cũng sẽ nhận được nhiều lời phàn nàn. Ở đây không thể so sanh tuyệt đối là W hay L tốt hơn, mà cái nào đang được sử dụng nhiều nhất, cái nào đang là 'nhân vật chính'.
Đọc lại những cái trên.
Mặc các bác các cô các chú cãi nhau, pro lẫn không pro. Tôi dùng Linux trên lớp với những thứ cần thôi, dùng Windows là chủ yếu. Không có quan niệm sùng bái cái nào cả (mặc dù phục và ngưỡng mộ Bill Gates, cho rằng những người 'nói xấu' ông ý là bọn dở hơi rỗi hơi ), và sử dụng theo yêu cầu hoặc/và thói quen.
Như bác nói, bác đã dùng Linux, thế thì những cái vấn đề virus & Linux & độ bảo mật của Linux do đâu mà có bác phải hiểu được, chứ ko phải cứ nói bừa như trên được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh đang nói đến những điểm hay của Windows qua con mắt của người
dùng nghiệp dư, hoặc những người chỉ biết Word/Excel và YM, cho nên mấy lời giải thích của cô Hạnh thì những người thế kia ai cần biết làm gì?
ơ anh này, em nói là nói về người nghiệp dư mà :D

Cứ đọc lại ở trên, những đứa ko bít rì về máy tính (sự thật là Ctrl-Alt-Del cũng ko bít ấn mỗi khi bị BSoD) như NMH mà còn dùng được thì chẳng lý rì là khó sử dụng cả.
ơ, đã bảo bao nhiêu lần rồi, tại sao mày cứ lấy tao ra làm ví dụ về đứa ko biết gì về máy tính thế nhở, tao vẫn biết ấn Ctrl-Alt-Del mà ... :-?
 
ơ, đã bảo bao nhiêu lần rồi, tại sao mày cứ lấy tao ra làm ví dụ về đứa ko biết gì về máy tính thế nhở, tao vẫn biết ấn Ctrl-Alt-Del mà ...
Hồi cấp 2, bị treo máy, mày phải sang gọi tao còn rì.
 
Back
Bên trên