Writing Contest - Scoring's criteria

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Chu Vân Hương
(Van Huong)

Điều hành viên
A. Truyện ngắn và bài luận: tối đa 100 điểm


1. Nội dung (40 điểm)

+ Kém - Trung bình: ít ý, không phát triển được chủ đề hoặc đi lạc chủ đề ban đầu : 5 - 15 điểm.
+ Trung bình -Tốt : diễn ý hiệu quả và liên quan chặt chẽ đến chủ đề bài viết 16 - 29 điểm
+ Tốt - xuất sắc: Diễn ý rõ ràng, mạch lạc, liên kết chặt chẽ, rất sáng tạo và ấn tượng: 30-40 điểm

*có cộng điểm cho bài viết có tính hài hước mà vẫn diễn đạt được nội dung sâu sắc. (cộng từ 3-5 điểm. nghĩa là bài viết có thể vượt qua điểm tối đa)


2. Bố cục và từ vựng (30 điểm)

+ Kém - Trung bình : Câu chữ lủng củng, khó hiểu. Từ vựng nghèo nàn, dùng chưa chuẩn xác. 10 - 15
+ Trung bình - Tốt: Ý viết trôi chảy, liền mạch. Bố cục tương đối tốt. Từ vựng phong phú, có idioms hoặc proverbs. Có đôi chỗ từ vựng dùng chưa chuẩn. 15-25
+ Tốt- Xuất sắc: Các ý trong bài thống nhất, liên kết chặt chẽ. Từ vựng phong phú, dùng chuẩn xác. Bài dễ hiểu, sáng tạo và thú vị. 25-30


3. Ngữ pháp và chính tả (25 điểm)

+ Yếu: sai nhiều lỗi căn bản. 1-5
+ Trung bình yếu: Mắc nhiều lỗi nhưng nắm được ngữ pháp viết. 6-10.
+ Trung bình: Mắc ít lỗi. 11- 15
+ Khá: Gần như không có lỗi nhưng nói chung chỉ dùng ngữ pháp đơn giản 16-20
+ Tốt: Dùng ngữ pháp phức tạp nhưng vẫn diễn đạt tốt và hầu như không mắc lỗi. 21-25


4. Điểm thưởng (1-5 điểm)

- Nếu có bài viết sớm trước tháng 6.
- Nếu bài viết trình bày đẹp
- Bài viết có tính sáng tạo cao


B. Thơ: Tối đa 50 điểm


1. Nội dung: 25 điểm

+ Nghèo nàn, cũ : 5-10 điểm
+ Trung bình: 11-15 điểm
+ Khá, có sáng tạo, thể hiện phong cách thơ riêng: 16-20 điểm
+ Rất tốt: rất sáng tạo, có cá tính, chủ để được làm nổi bật: 21-25 điểm


2. Chính tả và ngữ pháp: 10 điểm

+ Sai nhiều chính tả: 1-5 điểm
+ Chính tả đúng hết, ngữ pháp căn bản tốt và diễn đạt được ý: 6-8 điểm
+ Đúng chính tả, biến tấu ngữ pháp hợp lý để vẫn diễn đạt được ý: 9-10 điểm


3. Vần điệu: 10 điểm

+ Không có vần điệu: 1-3 điểm
+ Có chút ít vần : 4-7 điểm
+ Vần điệu hợp với thể loại thơ (tự do, cổ điển, hiện đại..) 8-10 điểm.

4. Điểm thưởng (1-5 điểm)

- Nếu có bài viết sớm trước tháng 6.
- Nếu bài viết trình bày đẹp
- Bài viết có tính sáng tạo cao
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Tiêu chí chấm điểm

A. Short story and essay: maximum 100 marks


1. Content (40 điểm)

+ Poor - Average: little substance, inadequate development of topic: 5 - 15 marks
+ Average - Good : adequate range, relevant to topic but lacks creativity: 16 - 29 marks
+ Good - Excellent: substantive, thorough development of topic, relevant to topic, very creative and impressive: 30-40 marks

*The writings will be awarded marks if they have good sense of humour while maintaining their insightful contents (3-5 marks, meaning the writings can exceed the maximum marks)


2. Layout and vocabulary (30 marks)

+ Poor - Average: unclear sentences, poorly- and incorrectly-used vocabulary: 10 - 15 marks
+ Average - Good: fluently- and clearly-expressed ideas, good layout, rich vocabulary and good use of idioms or proverbs. However, minor incorrect vocabularies at times: 15-25marks
+ Good - Excellent: cohesive and well-presented ideas, rich and correctly-used vocabulary, interesting, creative and easy to understand: 25-30 marks


3. Grammars and Spelling (25 marks)

+ Poor: basic mistakes: 1-5 marks
+ Below average: quite a lot of mistakes but good grammar handling: 6-10 marks
+ Average: small number of mistakes: 11- 15 marks
+ Good: very few mistakes but only basic grammar used: 16-20 marks
+ Very good: complicated grammar but well-presented and rarely make mistakes: 21-25 marks


4. Awarded marks (1-5 marks)

+ Early submission before June.
+ Excellent layout
+ High level of creativity


B. Poem: Maximum 50 marks


1. Content: 25 marks

+ Poor, boring : 5-10 điểm
+ Average: 11-15 điểm
+ Good: creative, distinguished style: 16-20 marks
+ Very good: high level of creativity, outstanding: 21-25 marks


2. Grammars and Spelling: 10 marks

+ A lot of mistakes: 1-5 marks
+ No mistakes, good basic grammar and well-presented: 6-8 marks
+ No mistakes, good handling of grammar while ideas are still clearly expressed: 9-10 marks


3. Rhythm: 10 marks

+ No rhythm: 1-3 marks
+ Little rhythm : 4-7 marks
+ Rhythm fits comfortably with the type of poem (freestyle, classic, cotemporary ...): 8-10 marks

4. Awarded marks (1-5 marks)

+ Early submission before June.
+ Excellent layout
+ High level of creativity
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên