Writing Contest Rules

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Vân Mai
(nvanmai)

Moderator
Thể lệ cuộc thi "Where dreams begin"1. Tên cuộc thi

Cuộc thi viết Tiếng Anh "Where dreams begin"


2. Mục đích

Nằm trong hệ thống cuộc thi "Nơi Khởi Đầu Của Những Ước Mơ", "Where dreams begin" là cuộc thi đầu tiên do E-HAO tổ chức nhằm mục đích:

+ nâng cao chất lượng bài viết trên diễn đàn

+ khuyến khích tinh thần sáng tạo của các thành viên

+ đóng góp và chia sẻ những kinh nghiệm của các thành viên trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống3. Đối tượng dự thi

Tất cả thành viên HAO sinh sống trong nước hoặc nước ngoài.


4. Thời gian

+ 10/05 - 10/08: Thí sinh nộp bài dự thi

+ 11/08 - 10/09: Ban giám khảo chấm điểm bài dự thi

+ 15/09: Công bố giải thưởng trên forum HAO

+ Lễ trao giải thưởng dự định sẽ được tổ chức trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo khi có quyết định chính thức.


5. Yêu cầu

+ Bài viết bằng tiếng Anh và phải do chính các bạn sáng tác.

+ Bài viết chưa được sử dụng trên những phương tiện thông tin đại chúng khác.

+ Nếu bạn có sử dụng hay tham khảo các nguồn tài liệu khác, bạn cần phải chú thích rõ các nguồn tài liệu bạn đã sử dụng ở phía dưới bài viết.

+ Bài viết phải được đề rõ tên tác giả hoặc nhóm tác giả cùng hợp tác viết bài, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú hiện tại, trường đang học, địa chỉ email thường xuyên sử dụng.

+ Bài viết phải đề rõ chủ đề tham gia dự thi

+ Bài dự thi phải được gửi vào box Bài dự thi theo đúng chủ đề dự thi, hoặc gửi tới địa chỉ e-mail: [email protected]

+ Mỗi bạn có thể tham gia nhiều thể loại khác nhau nhưng mỗi thể loại không quá 2 bài


6. Thể loại dự thi

+ Có 3 thể loại chính : truyện ngắn, bài luận và thơ.
- Giới hạn bài luận: Không quá 700 từ.
- Giới hạn truyện ngắn: Không quá 3000 từ
- Giới hạn thơ : Không quá 50 dòng.


7. Chủ đề

+ Không giới hạn chủ đề, các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn chủ đề tại đây

+ Một số gợi ý như chủ đề cho thơ: về tình cảm gia đình, bạn bè, tình yêu. Bài luận:khuyến khích những chủ đề mang tính thời sự, gây tranh cãi

Mẫu bài dự thi:

* Chủ đề tham gia: (ví dụ: Truyện)
* Tiêu đề: (ví dụ: Where dreams begin)
* Tên tác giả:
* Lớp học(lớp khóa trường cấp3):
Email :
Điện thoại:
Địa chỉ:

Bài viết:

Những thông tin có đánh dấu (*) là thông tin yêu cầu cần có. Những bài viết không theo các yêu cầu trên sẽ được coi là bài dự thi khong hợp lệ


8. Giải thưởng

Xem chi tiết ở đây


Chú ý+ Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về bài viết của mình và tuân thủ đầy dủ điều lệ của cuộc thi và các qui định của Ban tổ chức, cũng như của hiệp hội.

+ Tác giả có thể được sửa chữa lại bài viết của mình trong suốt thời gian nhận bài thi. Các bài nộp hay sửa chữa sau hạn cuối cùng sẽ được tính là không hợp lệ.

+ Tác giả đồng ý để E-HAO sử dụng bài viết của bạn vào các mục đích giáo dục của hiệp hội, trong các tạp chí, tuyển tập và thư viện của H-A-O. Đặc biệt, các bài viết đoạt giải sẽ được đăng trên tập san E-HAO 2005 ra mắt nhân dịp 20 năm thành lập trường.


Các bạn có thể xem thêm chi tiết về cuộc thi, hoặc gửi những góp ý, thắc mắc trên diễn đàn của HAO tại đây
- hoặc gửi email cho ban tổ chức theo địa chỉ [email protected]

Rất mong sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Chúc các bạn thành công.

Ban Tổ Chức Writing Contest
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Thể lệ cuộc thi viết tiếng Anh

English Writing Contest Rules

1. Name of the contest

English Writing Contest "Where Dreams Begin"


2. Objectives

Belonging to the annual writing contest organised by H-A-O, the English Writing Contest "Where Dreams Begin" is the first contest held by E-HAO whose aims are:

+ To improve the quality of writings in the forums.

+ To encourage members' creativity.

+ To contribute and share experiences about study, work and life among members.


3. Contestants

All HAO members living in Vietnam or abroad.


4. Time

+ 10/05 - 10/08: Contestants hand in their writings.

+ 11/08 - 10/09: Board of Examiners mark the writings.

+ 15/09: Prize announcement on HAO forum.

+ Prize ceremony is to be held during the 20th Anniversary of the founding of Hanoi-Amsterdam Highschool. Detailed time and date will be informed as soon as there is an official decision.


5. Requirements

+ The writing is in English and written by you.

+ The writing is never used by other means of public communications.

+ If you use or consult any reference, you have to site the sources of reference clearly at the end of your writings.

+ The writing has to be named by the writer or a group of writers, date of birth, current living place, current college/university and email address.

+ The writing is sent to relevant topic box in the forum or to the email address: [email protected]

+ Contestant may participate in different categories but no more than 2 writings in each category.


6. Writing categories

+ There are 3 main categories: short story, essay and poem.
- Essay limit: No more than 700 words.
- Short story limit: No more than 3000 words.
- Poem limit: No more than 50 lines.


7. Topics

+ There is no limit on choices of topics, refer here for some general suggestions

+ Some topic suggestions for poem are about family, love, friendship, etc. Essays are encourged to talk about current events/matters in dispute.


Writing form:

* Topic (e.g.: Short story)
* Title: (e.g.: Where dreams begin)
* Writer's name:
* Class and high school:
Email :
Telephone:
Address:

The writing:

The (*) information is required. Any writing that does not follow the above requirements is considered default.

8. Prizes

See details here


Please note+ The writer is responsible for his/her own writings and follow requirements of the contest as well as regulations of Board of Organisers and HAO.

+ The writer can amend his/her writing during the time of submission. The writing is not admitted if amended or sent after the deadline.

+ The writer agrees to let E-HAO use his/her writing for the educational purpose, magazines and HAO library. Especially, the winning writings will be published in EHAO magazine 2005 on the occassion of the 20th Anniversary of the founding of Hanoi-Amsterdam Highschool.

Details about the contest or any suggestion, question can be seen or sent here in the forum. Otherwise, please send an email to the Board of Organisers at [email protected]


We are looking forward to your participation and support. Good luck.

Writing Contest Board of Organisers
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
4. Thời gian

+ 10/05 - 10/08: Thí sinh nộp bài dự thi

+ 11/08 - 10/09: Ban giám khảo chấm điểm bài dự thi

+ 15/09: Công bố giải thưởng trên forum HAO

+ Lễ trao giải thưởng dự định sẽ được tổ chức trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo khi có quyết định chính thức.
Thời gian nộp bài dự thi sẽ được extend đến 31/10/2005
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên