Wordgame no.1 - part 3 Results

Chu Vân Hương
(Van Huong)

Điều hành viên
Trần Lê Nhiệm

+ Wrong spelling or unknown words: 0 word
+ Invalid words: 0 word
+ Duplicated words: 0 word
+ Valid words: 1 words
subcontract = 11c = 7p
Total 7 points


Võ Quỳnh Anh

+ Wrong spelling or unknown words: 1 word
gaisnt

+ Invalid words: 3 words
gracing barton surat

+ Duplicated words: 3 words
action cubist circus

+ Valid words: 65 words
1. attorning = 9c = 5p
2. surcoat = 7c = 3p
3. sutra = 5c = 1p
4. unbias = 6c = 2p
5. contracts = 9c = 5p
6. subtracting = 11c = 7p
7. subtract = 8c = 4p
8. tracts = 6c = 2p
9. nations = 7c = 3p
10. toasting = 8c = 4p
11. cursing = 7p = 3p
12. subtraction = 10c = 6p
13. organist = 8c = 4p
14. organic = 7c = 3p
15. boasting = 8c = 4p
16. racing = 7c = 3p
17. racist = 6c = 2p
18. contain = 7c = 3p
19. rating = 6c = 2p
20. turnings = 8c = 4p
21. turns = 5c = 1p
22. tasting = 7c = 3p
23. string = 6c = 2p
24. accounting = 10c = 6p
25. bursting = 8c = 4p
26. scoring = 7c = 3p
27. costing = 7c = 3p
28. noting = 6c = 2p
29. strict = 6c = 2p
30. brains = 6c = 2p
31. accounts = 8c = 4p
32. stuccoing = 9c = 5p
33. using = 5c = 1p
34. cutting = 7c = 3p
35. sorting = 7c = 3p
36. contacting 10c = 6p
37. nutation = 8c = 4p
38. courts = 6c = 2p
39. cabins = 6c = 2p
40. sugar = 5c = 1p
41. unction = 7c = 3p
42. tutors = 6c = 2p
43. botanist = 8c = 4p
44. coating = 7c = 3p
45. abusing = 7c = 3p
46. toning = 6c = 2p
47. grants = 6c = 2p
48. gracious = 8c = 4p
49. crating = 7c = 3p
50. boring = 6c = 2p
51. intact = 6c = 2p
52. batting = 7c = 3p
53. bating = 6c = 2p
54. artist = 6c = 2p
55. basing = 6c = 2p
56. obtain = 6c = 2p
57. cubics = 6c = 2p
58. carbons = 7c = 3p
59. rustic = 6c = 2p
60. botanic = 7c = 3p
61. outing = 6c = 2p
62. basin = 5c = 1p
63. basic = 5c = 1p
64. counts = 6c = 2p
65. bring = 5c = 1p
Total: 176 points


Nguyễn Diệu Hương

+ Wrong spelling or unknown words: 1 word
subgrant

+ Invalid words: 0 word

+ Duplicated words: 0 word

+ Valid words: 2 words
1. constructing = 12c = 8p
2. urbanist = 8c = 4p
Total: 12 points
 
Trần Phương My

+ Wrong spelling or unknown words: 4 words
cubans saturnic borating uncasing

+ Invalid words: 20 words
gaston asuncion bangui banting suburban gagging continuous subconscious constricting containing unconscious substantial substring corrosion atrocious gating abstracting cognation gratings raging

+ Duplicated words: 10 words
unbias racing cantons toning cabins noting unction soaring roasting atoning

+ Valid words: 43 words
1. socratic = 8c = 4p
2. sacring = 7c = 3p
3. uncart = 6c = 2p
4. ugrians = 7c = 3p
5. rabbinist = 9c = 5p
6. sonant = 6c = 2p
7. gabion = 6c = 2p
8. acting = 6c = 2p
9. bract = 5c = 1p
10. traction = 8c = 4p
11. boating = 7c = 3p
12. stunting = 8c = 4p
13. constraint = 10c = 6p
14. tourist = 7c = 3p
15. tunings = 7c = 3p
16. turban = 6c = 2p
17. bracing = 7c = 3p
18. staring = 7c = 3p
19. bunting = 7c = 3p
20. suntan = 6c = 2p
21. busing = 6c = 2p
22. contacts = 8c = 4p
23. trusting = 8c = 4p
24. ratting = 7c = 3p
25. nitrous = 7c = 3p
26. outracing = 9c = 5p
27. rousing = 7c = 3p
28. atoning = 7c = 3p
29. canting = 7c = 3p
30. stoning = 7c = 3p
31. basting = 7c = 3p
32. cubits = 6c = 2p
33. bingos = 6c = 2p
34. notating = 8c = 4p
35. unborn = 6c = 2p
36. sarong = 6c = 2p
37. signora = 7c = 3p
38. ragout = 6c = 2p
39. transonic = 9c = 5p
40. unicorn = 7c = 3p
41. suborning = 9c = 5p
42. scorning = 8c = 4p
43. succoring = 9c = 5p
Total:135 points


Bùi Mạnh Hưng

+ Wrong spelling or unknown words: 0 word
+ Invalid words: 0 word
+ Duplicated words: 0 word
+ Valid words: 3 word
1. contrast = 8c = 4p
2. bacon = 5c = 1p
3. acting = 6c = 2p
Total: 7 points – 1 point (phạm luật: 2 từ cùng 1 lúc) = 6 points


Cao Tú Linh

+ Wrong spelling or unknown words: 4 words
nacrous contruct subartic sonnic

+ Invalid words: 5 word
born corn torn rinsing running

+ Duplicated words: 3 words
boating bursting traction

+ Valid words: 26 words
1. taction = 7c = 3p
2. sabicu = 6c = 2p
3. instar = 6c = 2p
4. conatus = 7c = 3p
5. guaco = 5c = 1p
6. action = 6c = 2p
7. counting = 8c = 4p
8. guitar = 6c = 2p
9. tango = 5c = 1p
10. bonus = 5c = 1p
11. snorting = 8c = 4p
12. cubist = 6c = 2p
13. obstruct = 8c = 4p
14. instant = 7c = 3p
15. cousin = 6c = 2p
16. cougar = 6c = 2p
17. caring = 6c = 2p
18. burning = 7c = 3p
19. cairns = 6c = 2p
20. tubing = 6c = 2p
21. nation = 6c = 2p
22. tactic = 6c = 2p
23. citrus = 6c = 2p
24. citron = 6c = 2p
25. taunting = 8c = 4p
26. titan = 5c = 1p

Total: 60 points – 3 points (vi phạm luật – nhiều lần chit chat trước khi trả lời) = 57 points
 
1. Nguyễn Hoài Anh

+ Wrong spelling or unknown words: 7 words
buttings urinators unrings rincons nuttings acusing torns

+ Invalid words: 7 words
status tin astounding goings cains turin saturn

+ Duplicated words: 14 words
string cutting casting tasting counting bracing contrast organist organics abusing crating trouts taction sacring

+ Valid words: 74 words
1. casting = 7c= 3p
2. rations = 7c = 3p
3. sanction = 8c = 4p
4. tactics = 7c = 3p
5. buttons = 7c = 3p
6. bacons = 6c = 2p
7. grains = 6c = 2p
8. groins = 6c = 2p
9. grunts = 6c = 2p
10. cantons = 7c = 3p
11. soaring = 7c = 3p
12. suitor = 6c = 2p
13. tutoring = 8c = 4p
14. taciturn = 8c = 4p
15. static = 6c = 2p
16. station = 7c = 3p
17. bruins = 6c = 2p
18. cactus = 6c = 2p
19. bouncing = 8c = 4p
20. roasting = 8c = 4p
21. giants = 6c = 2p
22. nutria = 6c = 2p
23. brain = 5c =1p
24. ratios = 6c =2p
25. inborn = 6c = 2p
26. ratings = 7c = 3p
27. brings = 6c = 2p
28. truanting = 9c = 5p
29. taunting= 8c = 4p
30. ranting = 7c = 3p
31. constrain = 9c = 5p
32. bruits = 6c = 2p
33. groans = 6c = 2p
34. robins = 6c = 2p
35. robust = 6c = 2p
36. strong = 6c = 2p
37. acorns = 6c = 2p
38. organics = 8c = 4p
39. rotting = 7c = 3p
40. transit = 7c = 3p
41. cognacs = 7c = 3p
42. circus= 6c = 2p
43. ruins = 5c = 1p
44. grabs = 5c = 1p
45. rants = 5c = 1p
46. coins = 5c = 1p
47. intro = 5c =1 p
48. intra = 5c = 1p
49. goats = 5c = 1p
50. tracing = 7c = 3p
51. grins = 5c = 1p
52. cacti = 5c = 1p
53. trouts= 6c = 2p
54. traits = 6c = 2p
55. cougars = 7c = 3p
56. trains = 6c = 2p
57. curing = 6c = 2p
58. unicorns = 8c = 4p
59. rains = 5c = 1p
60. sonic = 5c = 1p
61. arousing = 8c = 4p
62. rusting = 7c = 3p
63. acoustic = 8c = 4p
64. cautions = 8c = 4p
65. caution = 7c = 3p
66. baits = 5c = 1p
67. busting = 7c = 3p
68. trots = 5c = 1p
69. tourings = 8c = 4p
70. catsuit = 7c = 3p
71. astrict = 7c = 3p
72. cunctation = 10c = 5p
73. croats = 6c = 2p
74. orgastic = 8c = 4p
Total: 188 points
 
Note:

* Wrong spelling and unknown means that the words are either proper nouns or cannot be found in the stardard english dictionary.

* Invalid means that the words cannot be properly produced by following the standard rule of the game. E.g.: words use characters that do not appear in the main word.

* Dulicated means that the words have been used once before.
 
Kết quả wordgame no.1 - part 3

1. Nguyễn Hoài Anh: 188 points
2. Võ Quỳnh Anh: 176 points
3. Trần Phương My: 135 points
4. Cao Tú Linh: 57 points
5. Nguyễn Diệu Hương: 12 points
6. Trần Lê Nhiệm: 7 points
7. Bùi Mạnh Hưng: 6 points

Chúc mừng Nguyễn Hoài Anh là người đứng đầu lần chơi này. Cảm ơn các bạn đã tham gia chơi.

BTC
 
Congrats anh Jim !!!!!!!! :D:D:D

Cái này đúng lúc em đang ở Philly chẳng bon chen đc. từ nào :( :((

Em đợi Result part 4 =P~ :p
 
Giải nhì với giải ba có được gì không hả chị ;;)
 
Vân: Thì word 4 em thắng lại là đượ chứ gì [-x
Trò word 4 thì chắc mình chịu rồi, bắt đầu bận :(. Ít ra cũng được 3pt :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên