Results of English Grammar Quiz ( No1 + no2-updated 29/6/05) - Leaderboard

Chu Vân Hương
(Van Huong)

Điều hành viên
English Grammar Quiz No 1

01. Cao Tú Linh 95%
01. Nguyen Viet Nga 95%
01. Nguyen Khac Son 95%
01. Lê Diễm Lan 95%

05. Nguyễn Vân Mai 90%
05. Trần Minh Hà 90%
05. Võ Thanh Trọng Nhân 90%
05. Phạm Thuý Nga 90%
05. Hà Đăng Sơn 90%
05. Nguyen Linh Thanh 90%
05. Trương Vân Mi 90%
05. Trần Thế Phong 90%
05. Lê Hoài Anh 90%
05. Nguyễn Trí Hùng 90%
 
Re: English Grammar Quiz - Leaderboard

English Grammar Quiz No 2

01. Nguyen Khac Son 85%
01. Nguyen Tri Hung 85%

03. Đặng Minh Châu 80%
03. Lê Hoài Anh 80%
03. Phạm Vũ Ngọc Hà 80%
03. Phạm Hà Minh 80%
03. Phan Nhật Minh 80%
03. Trần Phương My 80%
03. Dao Tung 80%
10. Hồ Thu Trang 75%
10. Đặng Hoàng Hiếu 75%
10. Cao Tú Linh 75%
10. Trần Minh Hà 75%
10. Nguyễn Thành Trung 75%
10. Đặng Thanh Phương 75%
10. Hà Thu Phương 75%
 
Congratulations!

Both winners in Grammar Quiz no1 and 2 get a reward which is 2 member-quality points.

We have added points for you as your reward. Please check out if we missed someone. :x

Thank you very much for your participation :x ...

On behalf of English Game leader group
Thuy Tran
 
Back
Bên trên