Gởi bạn - Trần Thị Trà Giang

Mai Thanh Hà
(mtha)

Administrator
Nhân viên
[font=&quot] http://www.hn-ams.org/forum/member.php?username=tragiangtamki [/font]

[font=&quot] [/font]

[font=&quot] G[/font]ôûi baïn

[font=&quot] [/font] Thaân taëng A & M

[font=&quot] [/font][font=&quot]R[/font][font=&quot]äöi coï luïc ngæåìi ta l[/font]ôùn nhöng cuõng coù luùc ngöôøi ta[font=&quot] tçm vãö giæîa cäø têch xa xàm”[/font]

[font=&quot]Uh, coï leî täi cuîng âang trong phuït “chåüt nhåï” áúy. Tçnh [/font]baïn trong toâi [font=&quot]giåì chè laì cäø têch...[/font]

[font=&quot]Trãn con âæåìng hoa sæîa khi [/font]xöa[font=&quot], boïng daïng áúy chåüt vuût qua. Xa laû vaì ngåî ngaìng. Täi chåüt buäön. Chàóng leî såüi dáy tçnh banû chàóng nêu keïo âæåüc ai kia?...[/font]

Khoâng ai níu giöõ ñöôïc thôøi gian[font=&quot]. Hai nàm coï leî cuîng âuí têm ngàõt nhæîng mäüng må [/font]ngaøy naøo thaønh [font=&quot]näùi buäön khäng tãn.[/font] Toâi cöù ngôõ raèng kæ nieäm roài seõ hoùa hö voâ vaø maõi nguû yeân. [font=&quot]Ch[/font]aúng nheõ quaù khöù ñeïp chæ ñöôïc caát kín maø khaùt khao, thoån thöùc?

Töïa hoà nhö coù ai ñang voäi vaõ luïc tìm ngaên kæ nieäm. Nieàm [font=&quot]nhåï sao [/font]moûng manh ñeán voâ ñònh[font=&quot]...Ngaìy xæa...Taûi ngäi træåìng áúy...coï mäüt bäü ba hoüc troì ngáy thå, trong saïng.[/font]

[font=&quot]Tuäøi nghëch ngåüm xæa giåì âaî æåm vaìng trong sàõc nàõng sán træåìng. Phaíi chi täi bãn baûn trong nhæîng giáy phuït baûn råìi thë xaî âãún phäú Âaì Laût mäüng må. Täi vä tám khäng tiãùn baûn hay chè vç sæû êch kè cuía mäüt keí moüt saïch say mã våïi “thæí thaïch” måïi...[/font]Möôøi[font=&quot] saïu tuäøi, baûn váùn chæa ngàõm hai nhoí baûn thán diãûn bäü aïo daìi maì baûn baío seî laì hai cæûc âäúi láûp nhau.[/font]

[font=&quot]Baûn vãö. Chè mçnh täi âãún thàm...Täi må häö nháûn ra sæû thay âäøi trong baûn. Thåìi gian laì thãú æ?...[/font]

[font=&quot]Mäüt ngaìy, khi thoaïng gàûp nhau, ba âäi màõt chuïng ta laì caí mäüt sæû vä tçnh âaî tråí thaình hæîu yï. Laûnh luìng âãún nghiãût ngaî. Baûn âi qua täi, mäüt caïi cæåìi ngæåüng nguìng xoït xa. Täi khäng daïm dæû hoüp låïp, täi såü, baûn khäng coìn laì ngæåìi áúy ngaìy xæa...Khi xæa, baûn vaì nhoí traïch täi vä caím. Coï thãø!...Hai ngæåìi coï [/font]bieát chaêng coâ[font=&quot] beï häön nhiãn xæa âang träúng traíi. Æåïc gç chuïng ta váùn hoüc chung låïp âãø mäùi khi buäön, hai ngæåìi laûi âãún bãn täi. Mäüüt cáy keûo suû, mäüt traïi xoìaç nåi häüc baìn sao gáön guîi maì chàóng bao giåì tçm laûi.[/font]

[font=&quot]Täi laûi äúm. Chè coï nhoí âãún thàm täi. Doìng læu buït, bæïc aính cuía ba âæïa váùn coìn âáy. Baûnû coìn nhåï vç sao bæïc aính coï thãm mäüt ngæåìi khaïc khäng? Båíi säú ba laì säú khäng may màõn, chuûp bäún ngæåìi thç tçnh baûn ba ta [/font]maõi beàn[font=&quot] væîng. Váûy maì...Coï leî chè täi nhåï vaì nghé váûy...Ngaìy mai, täi laûi âãún træåìng vaì [/font]tieáp tuïc [font=&quot]cuäüc âua âang boí dåí.[/font]Uh, chuùng ta ai cuõng töø nhaø ñeán tröôøng roài vaøo giöõa cuoäc ñôøi[font=&quot]..Näùi buäön, kê æïc räöi seî len loíi trong nhæîng bãö bäün saïch våí. Mäüt näùi nhåï ba ta chæa daïm thäø läü?...[/font]

[font=&quot] Tr[/font]aø Giang
 

Đính kèm

  • goi ban.doc
    23.5 KB · Xem: 3
Back
Bên trên